Công tác an sinh xã hội

Trong những năm qua, PTSC M&C ngoài việc tập trung vào sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, trong đó đầu mối là tổ chức Công đoàn thường xuyên tổ chức và tham gia công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần hỗ trợ cho các địa phương bị thiên tai, hoạn nạn, các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trẻ em nghèo không nơi nương tựa, v.v. giảm bớt khó khăn, cải thiện cả về vật chất và tinh thần.

view more