Tin tức công ty

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

(1/10/2022)

File đính kèm: File thông báo bán đấu giá


Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;

Căn cứ vào công văn số 851/PTSC-KHĐT ngày 20/7/2022 của Tổng Công ty Cố phần Dịch vụ Dầu khí Việt Nam về việc đồng ý cho Công ty Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (Công ty CKHH) được phép thanh lý các tài sản là 02 (hai) xe ô tô theo đúng quy định.

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 037/ĐS.22PNVC ngày 16/9/2022 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam về việc thẩm định giá tài sản 02 xe ô tô là: Xe ôtô nhãn hiệu Toyota Innova-G (08 chỗ), biển kiểm soát 72N-4361, thời gian sử dụng từ năm 2007; Xe ôtô nhãn hiệu Thaco Huyndai County (29 chỗ), biển kiểm soát 72B-03075, thời gian sử dụng từ năm 2008;

Căn cứ vào Quyết định số 922/2022/QĐ-CKHH-HCTH-All ngày 28 tháng 09 năm 2022 của Công ty CKHH về việc thanh lý tài sản không còn nhu càu sử dụng của Công ty.

Công ty CKHH thông báo lựa chọn Tổ chức đầu giá tài sản thanh lý như sau:

1.Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá

1.1.Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

1.2.Địa chỉ: Số 31 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2.Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

-Tài sản đấu giá:

+) Xe ôtô nhãn hiệu Toyota Innova-G (08 chỗ), biển kiểm soát 72N-4361, thời gian sử dụng từ năm 2007

+) Xe ôtô nhãn hiệu Thaco Huyndai County (29 chỗ), biển kiểm soát 72B-03075, thời gian sử dụng từ năm 2008

-Giá khởi điểm:

+) Xe ôtô nhãn hiệu Toyota Innova-G (08 chỗ), biển kiểm soát 72N-4361, thời gian sử dụng từ năm 2007, có giá khởi điểm là: 108.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế GTGT.

+) Xe ôtô nhãn hiệu Thaco Huyndai County (29 chỗ), biển kiểm soát 72B-03075, thời gian sử dụng từ năm 2008, có giá khởi điểm là: 112.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế GTGT.

3.Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thực hiện theo qui định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng các điều theo quy định và có số điểm cao nhất theo thang điểm phụ lục 01 đính kèm thông báo này.

Ưu tiên Tổ chức đấu giá đã có kinh nghiệm tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cho Công ty CKHH.

4.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 07h30 ngày 05 tháng 10 năm 2022 đến 17h00 ngày 08 tháng 10 năm 2022. 

-Địa điểm nộp hồ sơ: Lễ tân Công ty CKHH số 31 đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.

-Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

-Hồ sơ pháp lý: Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

-Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CKHH sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải thông báo để các tổ chức đấu giá biết./.