Hoạt động xã hội - PTSC M&C bàn giao 02 công trình Nhà công vụ giáo viên tại Tỉnh Bình Định