Hoạt động xã hội - Lễ bàn giao và trao nhà “Mái ấm công đoàn dầu khí Việt Nam”