Hoạt động xã hội - CÔNG TY PTSC M&C TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN XÃ HỘI TẠI HUYỆN TÂN THÀNH NĂM 2015