Hoạt động xã hội - Công ty PTSC M&C hỗ trợ xe cứu thương cho Bệnh viện Lê Lợi