Hoạt động xã hội - CHI BỘ NGHIỆP VỤ 5 – PTSC M&C TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN CHUNG TAY ĐÓN TẾT ĐỒNG BÀO VŨNG LŨ MIỀN TRUNG