Hoạt động xã hội - BAN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TOÀN MỎ SƯ TỬ TRẮNG TỔ CHỨC TRAO TẶNG CÔNG TRÌNH “SÂN TRƯỜNG CHO EM’ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI