Sản xuất Kinh doanh - Tháng Công nhân & kỷ niệm 18 năm Ngày thành lập PTSC M&C 2019