Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2018