Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG VUI HỘI TRĂNG RẰM NĂM 2019