Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2019