Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2018