Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C tổ chức Hội thảo An toàn – Sức khỏe – Môi trường năm 2016