Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GALLAF, GIAI ĐOẠN 1