Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C – Công đoàn thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động