Sản xuất Kinh doanh - PTSC lại có thêm một mùa bội thu giải thưởng tại Hội thi Cán bộ Công đoàn Dầu khí giỏi năm 2017