Sản xuất Kinh doanh - NGÀY HỘI 8-3 CỦA BAN NỮ CÔNG PTSC M&C