Sản xuất Kinh doanh - Hội thi tay nghề nội bộ Công ty Cơ khí Hàng hải PTSC năm 2017