Sản xuất Kinh doanh - Hội nghị Tổng kết Hội CCB, DQTV 2017