Sản xuất Kinh doanh - Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2019 và Hội nghị NLĐ năm 2020