Sản xuất Kinh doanh - Hội Cựu chiến binh Công ty PTSC M&C tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Cựu chiến binh năm 2016