Sản xuất Kinh doanh - HẠ THỦY THÀNH CÔNG KHỐI THƯỢNG TẦNG GIÀN KHAI THÁC B12-15 THUỘC DỰ ÁN DAMAN