Sản xuất Kinh doanh - ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHỐI VĂN PHÒNG 1, PTSC M&C NĂM 2017