Sản xuất Kinh doanh - Đảng bộ Công ty DVCKHH tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025