Sản xuất Kinh doanh - Công ty PTSC M&C hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 của Công đoàn Tổng Công ty PTSC phát động