Sản xuất Kinh doanh - Công ty DVCKHH tổ chức thành công Hội thao PTSC M&C năm 2020