Sản xuất Kinh doanh - Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2017-2020