Sản xuất Kinh doanh - Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2018 và Hội nghị Người lao động năm 2019