Sản xuất Kinh doanh - CÔNG ĐOÀN KHỐI VĂN PHÒNG 1 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO NĂM 2017