Sản xuất Kinh doanh - Công đoàn Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022